Ukończenie osiemnastego roku życia nie oznacza, że z tym dniem kończy się obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka.

Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem (np. uzyskaniem pełnoletności) i nie jest również związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego stopnia podstawowego czy średniego wykształcenia (wyrok SN, III CKN 199/99). Nadto rodzice dziecka pełnoletniego, które kontynuuje naukę, obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem niego (wyrok SN, II CKN 828/97).

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Obowiązek alimentacyjny ustaje dopiero, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co zazwyczaj łączy się z możliwością podjęcia przez dziecko pracy zarobkowej.